ᠯᠦ ᠳ᠋ᠧ ᠄ ᠬᠦᠢ ᠷᠦᠢ ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠣᠢ ︖

ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠨᠢTrump ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠊ᠤᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠢ ᠷᠦᠢ ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠹᠦᠴᠢ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠢᠺᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠩ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments