Phản kích HBO lợi dụng Báo Wall Street Journal vu khống Ông Quách Văn Quý là gián điệp hai mang

Bản dịch:Rally
Hiệu đính: 越南文雄

Guo was once one of China’s richest Real Estate Moguls

郭文贵曾经是中国最富有的地产大亨之一

Ông Quách Văn Quý từng là một trong những ông trùm bất động sản giàu nhất Trung Quốc

With high-level corruption charges looming

因为面临高级别的腐败指控

Vì đối mặt với cáo buộc cấp độ cao về tham nhũng

he fled the authorities in Beijing

他逃离了北京当局

Anh ta trốn khỏi chính quyền Bắc Kinh

#RAW Interview

#Video phỏng vấn nguyên bản

I want to get into what you’re talking about.

我想深入了解你所說的。

Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn những gì Anh đã nói

But let’s just start with, who is Guo Wengui?

但我們先談談,誰是郭文貴?

Nhưng để chúng ta nói chuyện trước, Quách Văn Quý là ai?

You know, there’s a lot of polarizing, very confusing information.

你知道,有很多兩極化、非常混亂的信息。

Bạn biết đấy, có rất nhiều thông tin phân cực hóa, rất hỗn loạn

Some people believe that you’re the savior of the Chinese people.

有些人認為你是中國人民的救星

Một số người coi rằng anh là vị cứu tinh của người dân Trung Quốc

You’re fighting against the Chinese Communist Party.

你在和中國共產黨抗爭

Anh đang chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Some people believe that you are a spy for the Chinese Communist Party.

有些人認為你是中共的間諜

Một số người coi anh là gián điệp của ĐCSTQ

Some people believe [Inaudible]

有些人認為 [聽不清]

Một số người cho rằng [nghe không rõ]

That’s a good question.

這是個好問題。

Đây là một câu hỏi hay.

I think, four years ago was your first time interviewing me, right?

我想,四年前是你第一次採訪我吧?

Tôi nhớ, bốn năm trước là Cô phỏng vấn tôi lần đầu tiên, đúng không?

Since 2017 until now, 2021, the world has totally changed.

從 2017 年到現在,2021 年,世界發生了翻天覆地的變化

Từ năm 2017 đến nay, năm 2021, thế giới đã thay đổi như trời long đất lở

First, there are a lot of rumors in American global, Wall Street, Washington Post.

首先,美國環球、華爾街、華盛頓郵報上有很多謠言

Trước hết, có rất nhiều tin đồn trên tờ báo American Global, Wall Street, Washington Post

Also yesterday, Washington Post had another report,

在昨天,華盛頓郵報有一篇報導,

Hôm qua, báo Washington Post có một bản tin khác,

Telling me A.I. in the West has rumors about me.

(上面寫著) 在西方A.I.散布有關於我的謠言。

(Trên đó viết là) Lan truyền tin đồn A.I. của tôi ở Phương Tây

That’s not strange because my enemy is the global evil Chinese Communist Party, the CCP.

這並不奇怪,因為我的敵人是全球邪惡的中國共產黨,CCP。

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì kẻ địch của tôi là ĐCSTQ tà ác toàn cầu, CCP.

It is the number one black power in the world.

它是世界第一的黑幫力量。

Nó là lực lượng xã hội đen số một trên thế giới.

They always use the same solution to destroy its enemy:

他們總是使用相同的解決方法來摧毀它的敵人:

Nó luôn sử dụng các giải phát tương tự để tiêu diệt kẻ thù của họ

Make a rumor so that nobody believes you,

造謠,沒人相信你,

Bịa đặt, khiến không ai tin bạn,

And freeze your assets, and rape your family,

凍結你的資產,強姦你的家人,

Phong tỏa tài sản của bạn, cưỡng hiếp gia đình bạn,

and kidnap your family and lock them in jail, same thing in Xingjiang where they threaten all the families.

綁架你的家人,把他們關進監獄,像在新疆一樣,他們威脅所有的家庭。

Bắt cóc gia đình bạn, tống chúng vào tù, giống như ở Tân Cương, họ đe dọa tất cả các gia đình.

Also, they are spreading the rumor about me being a double spy.

此外,他們在散佈關於我是雙重間諜的謠言。

Ngoài ra, nó còn tung tin bịa đặt rằng tôi là một điệp viên hai mang.

That’s very interesting. Do you understand, Isabella?

這很有趣。你明白嗎,伊莎貝拉?

Thật thú vị. Bạn có hiểu không,  Isabella(tên chính thức: Isobel Yeung)

Even the kids know, if you do the spy job, the government must give you a confirmation.

連孩子們都知道,如果你做間諜工作,政府必須給你確認。

Ngay cả những đứa trẻ cũng biết, nếu bạn làm gián điệp, chính phủ phải xác nhận cho bạn.

You know James Bond, 007? 001? Right?

你知道007詹姆斯邦德嗎? 001?對?

Bạn có biết 007 James Bond? 001? đúng không?

They must have the document.

他們必須有文件。

Họ phải có văn bản

Even if I’m a “double” spy,

即使我是“雙面”間諜,

Cho dù tôi là một điệp viên “hai mặt”,

the “double” includes China and America. I think they want to call.

“雙面”指的是中共國和美國。我想他們想這樣指控我。

“Hai mặt”  chỉ phía Trung Quốc và phía Hoa Kỳ. Tôi nghĩ nó muốn buộc tội tôi về điều đó.

Even if I work in the Chinese Spy system,

即使我在中共國間諜系統工作,

Cho dù tôi làm việc trong hệ thống gián điệp của Trung Quốc,

They can easily just show America, look at Miles Guo, this is the number 007 (the spy confirming document).

他們可以很容易就給美國看,看看郭文貴,這是007號(間諜確認書)。

Nó (ĐCSTQ) có thể dễ dàng đưa (văn bản) cho Hoa Kỳ, đấy thấy chưa Quách Văn Quý, đây là số 007 ( Giấy xác nhận gián điệp).

They can show my document,

他們可以出示我的文件,

Chúng có thể xuất trình tài liệu của tôi,

And the American government can immediately arrest me.

美國政府可以立即逮捕我

Chính phủ Hoa Kỳ có thể bắt tôi ngay lập tức

They don’t need to do anything else.

他們不需要做任何其他事情。

Họ không cần phải làm bất cứ điều gì khác.

Also, they say I am a double spy,

還有,他們說我是雙重間諜,

Ngoài ra, Chúng nói tôi là điệp viên hai mang,

Maybe I work for the American government.

也許我為美國政府工作

Có lẽ tôi làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ

If they find any double spy evidence, and show to the social media, the newspaper that controls the media,

如果他們能發現任何雙重間諜證據,並向社交媒體,控制媒體的報紙展示

Nếu họ có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về điệp viên hai mang và đưa nó lên mạng xã hội, các tờ báo kiểm soát phương tiện truyền thông

that Miles Guo works for America.

Miles Guo 為美國工作。

Miles Guo (tên tiếng Anh của Ông Quý) làm việc cho Hoa Kỳ.

I’ll get killed, CCP can kill me everywhere. Easy!

我會被殺,中共到處都可以殺掉我。簡單啊!

Tôi sẽ bị giết, ĐCSTQ có thể giết tôi ở khắp nơi. Đơn giản mà!

Why neither the CCP government, nor the American government,

為什麼無論是中共政府,還是美國政府

Tại sao bật cứ là chính phủ Trung Quốc hay là chính phủ Hoa Kỳ

no one can show me the evidence of me double-spying. That is too ridiculous.

沒有人可以向我展示我從事雙重間諜活動的證據。那太荒謬了。

Không ai có thể trình cho tôi bằng chứng về hành vi gián điệp hai mang của tôi. Thật là hoang đường.

All the talk about Miles Guo being a double spy is from the Wall Street,

所有關於郭文貴是雙重間諜的言論都來自華爾街日報

Tất cả những lời bàn tán về chuyện Quách Văn Quý là điệp viên hai mang đều đến từ Wall Street Journal

and from the two liars who sued me.

以及想起訴我的兩個騙子

và hai kẻ lừa đảo muốn kiện tôi

That’s an American disaster.

這是美國的災難

Đây là một thảm họa của nước Mỹ

Every justice should be from the courts,

每个判决应该来自法院

Mọi phán quyết đều nên đến từ tòa án

From the American rule of law system, from the government.

來自美國的法治體系,來自政府。

Từ hệ thống pháp quyền của Mỹ, từ chính phủ.

But in this country, every truth and justice is from the media,

但在這個國家,每一個真相和正義都來自媒體,

Nhưng (bây giờ) ở đất nước này, mọi “sự thật và công lý” đều đến từ các phương tiện truyền thông,

Social media, CNN, FOX, and your company.

社交媒體、CNN、福克斯和你的公司。

Từ phương tiện truyền thông xã hội, CNN, Fox và công ty của Cô.

That’s a disaster; you are just the media.

那是一場災難;你只是個媒體。

Đó là một thảm họa; bạn chỉ là phương tiện truyền thông.

You have no power to make the judgment.

你無權做出判決

bạn không có quyền đưa ra phán xét

Who is a double spy or not? That’s easy.

誰是雙重間諜?這很容易(得到答案的)。

Ai là điệp viên hai mang? Đó thật dễ dàng (để có đáp án).

That is why you asked too crazy a question,

這就是為什麼你問了一個太瘋狂的問題

Đây là nguyên nhân tại sao bạn đã hỏi một câu hỏi điên rồ

Because you believe this, maybe

因為也許你相信這一點吧。

Vì có thể bạn tin điều đó.

You think all people think

人云亦云

Chỉ lặp lại những gì người khác nói

Please, could you show one small evidence?

拜託,你能出示一份小證據嗎?

Làm ơn, bạn có thể đưa ra một bằng chứng nhỏ được không?

That Miles Guo is a double spy or not?

郭文貴是不是雙重間諜?

Quách Văn Quý có phải là điệp viên hai mang hay không?

Easy, if I am a spy, why did they arrest all my family? 18 people.

很簡單,如果我是間諜,他們為什麼要逮捕我所有的家人? 18個人。

Rất đơn giản, nếu tôi là gián điệp, tại sao nó (ĐCSTQ) lại bắt tất cả người trong gia đình tôi? 18 người.

They killed my mother. It made her angry so my mother passed away.

他們殺了我的母親。這讓她很生氣,所以我母親去世了。

Nó đã giết mẹ tôi. Nó làm bà ấy rất tức giận, vì vậy mẹ tôi đã chết.

(When you interviewed me) four years ago, in this building, the same room. My mother was still alive.

(當你採訪我時)四年前,在這棟樓裡,同一個房間。我媽媽還活著。

(Khi Cô phỏng vấn tôi) Bốn năm trước, trong tòa nhà này, trong cùng một căn phòng. Mẹ tôi vẫn còn sống.

After four years, my mother died.

四年後,媽媽去世了。

Bốn năm sau, mẹ tôi qua đời.

All my family and my brothers are in jail.

我所有的家人和兄弟都在監獄裡。

Tất cả người trong gia đình và anh em của tôi đều đang ở trong tù.

Why don’t you ask me: if I work for the CCP, why did they threaten my mother to die?

你為什麼不問我:如果我為中共工作,他們為什麼要威脅我母親至死?

Tại sao bạn không hỏi tôi: Nếu tôi làm việc cho ĐCSTQ, tại sao nó lại đe dọa mẹ tôi đến chết?

Why did they kidnap my colleagues and my family?

他們為什麼要綁架我的同事和我的家人?

Tại sao họ bắt cóc đồng nghiệp và gia đình tôi?

There’s a good reason. Easy! The answer? You don’t need to ask me.

總有個好的理由。簡單吧!答案?你不需要問我。

Cuối cùng phải có một lý do chính đáng. Thật là đơn giản! Đáp án? Bạn không cần phải hỏi tôi.

Any people who has common sense can know the answer.

任何有常識的人都可以知道答案。

Bất cứ ai có kiến thức cơ bản đều có thể biết đáp án.

But this is too ridiculous.

但這太荒謬了。

Nhưng chuyện này thật là hoang đường

Everybody only believes the bad way.

每個人都只相信壞的方面。

Mọi người chỉ nghĩ sang phía xấu.

Nobody believes that the world has a hero with justice and courage. Nobody.

沒有人相信這世界上仍有正義和勇敢的英雄。沒有人。

Không ai tin rằng vẫn có những anh hùng chính nghĩa và dũng cảm trên thế giới này. không ai.

That’s why media is now the global number two cancer.

這就是為什麼媒體現在是全球第二大癌症的原因。

Đây là nguyên nhân tại sao phương tiện truyền thông hiện nay là giống ung thư thứ hai trên toàn thế giới.

Because you are the power that is bigger than the government,

因為你們有比政府更大的權力,

Bởi vì bạn (PT chuyền thông) có nhiều quyền lực hơn chính phủ,

bigger than the courts, and bigger than justice.

比法庭大,比法官大

lớn hơn tòa án, lớn hơn thẩm phán

Even justice says Miles Guo, you are double spy.

如果法官都說郭文貴,你是雙重間諜。

Nếu các thẩm phán đều nói anh Quý ạ, anh là một điệp viên hai mang.

Yes, I have no choice.

是的,我別無選擇(只得承認)。

Vâng, tôi không có lựa chọn nào khác (phải thừa nhận điều đó).

But the media makes a judgment: Miles Guo is a double spy.

但當媒體做出判決:郭文貴是雙重間諜。

Nhưng khi giới truyền thông đưa ra phán quyết: Quách Văn Quý là điệp viên hai mang

Behind you, follow the money. You work for the CCP. Sorry Isabella.

在你身後,跟著錢走。你是為中共工作。對不起伊莎貝拉。

Sau lưng Cô, đi theo đồng tiền. Cô làm việc cho ĐCSTQ. Xin lỗi Isobel

———————————-

#佐证视频 2019年7月22日直播片段

#video bằng chứng ngày 22 tháng 7 năm 2019

人类上包括前苏联

Out of all of the states in human history, including the former Soviet Union

Nhân loài bao gồm cả Liên Xô cũ

你们见过一个国家任何一个间谍

have you ever seen a country send a spy

Bạn đã bao giờ thấy bất kỳ gián điệp nào ở một quốc gia

被国家正式推出来我承认他是间谍的吗

and reveal that he’s a spy?

chính thức do nhà nước đưa ra, thừa nhận hắn là gián điệp không?

你见过吗

Have you seen anything like that before?

Bạn đã thấy bao giờ chưa?

你们见过一个国家要指证你是间谍拿不出证据的吗

Have you ever seen a country that cannot provide documents for its own spy?

Bạn đã bao giờ thấy một quốc gia muốn chứng minh rằng bạn là gián điệp mà không đưa ra được bằng chứng không?

共产党你们长点脑子

Chinese Communist Party, please don’t be naive

ĐCSTQ, chúng mày phát triển thêm não đi

说“郭文贵”是间谍你把间谍编号拿出来呀

When you call “Guo Wengui” a spy, please provide his spy agent number

Nói “Quách Văn Quý” là gián điệp, bày ra mã số gián điệp đi

共产党的间谍系统难道美国CIA不知道吗?

Of course, the American CIA knows about the CCP’s espionage system

Lẽ nào CIA không biết về hệ thống gián điệp của ĐCSTQ sao?

FBI不知道?

So does the FBI

FBI không biết sao?

你让马健副部长出来作证

Please ask Deputy Minister Ma Jian to testify

Nó yêu cầu Thứ trưởng (Bộ an ninh) Mã Kiến đứng ra làm chứng

他咋没说我是间谍啊?

Why didn’t he say that I was a spy?

Tại sao anh ta không nói tôi là gián điệp?

如果郭文贵是间谍那马健说

If Guo Wengui is a spy, Ma Jian would say

Nếu Quách Văn Quý là gián điệp, thì Ma Jian nói:

“这家伙是我们是我们的工作人员,是我的间谍”啊

“This guy is our guy, my spy!”

“Thằng này là người chúng tôi, là nhân viên của chúng tôi, gián điệp của tôi”

他怎么称叫“帮忙郭文贵”呢

How come he called me “helper Guo Wengui”?

Làm thế nào mà anh ta nói là “giúp đỡ Quách Văn Quý”?

你为啥不让他说说郭文贵是间谍

Why don’t you let him tell you that Guo Wengui is a spy and

Tại sao ĐCSTQ không để anh ta nói Quách Văn Quý là một gián điệp

FBI的人和CIA的人

that he is an FBI or CIA agent?

Là điệp viên của FBI hoặc CIA

我可以告诉大家  我开会不下几百次了吧

I can tell everyone that I have had more than hundreds of meetings with the FBI and the CIA

Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi đã họp (với chính phủ Mỹ) hàng trăm lần rồi.

他们跟我开会他们不想想:你这个小子是间谍

If they know that I am a CCP spy, would they still have these meetings with me?

Họ họp với tôi và họ không nghĩ về điều đó: Thằng này là một gián điệp

美国大使馆…开着美国大使馆的车到盘古去吃饭是公开的秘密

The U.S. Embassy… It’s an open secret th⁸at officers take Embassy cars to Pangu for dinner

Đại sứ quán Hoa Kỳ …  Chúng lái xe của đại sứ quán Hoa Kỳ đến Hotel Bàn Cổ để dùng tiệc, Đó là một bí mật công khai

如果我是间谍我不早被共产党给抓起来啦

If I were a spy, I would have already been arrested by the CCP!

Nếu tôi là gián điệp (của Mỹ), chẳng lẽ tôi không bị ĐCSTQ bắt từ lâu?

phát hành: Lish

Để biết thông tin thêm, xin vui lòng lưu ý:
Nick Twitter của Nông Trường Athena Melbourne Úc:HimalayaAthena
Nick Gettr của Nông Trường Athena Melbourne Úc:himalayaathena
Link YouTube của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link discord của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link Đài Truyền Hình Trực Tiếp số 1 GTV – Nông Trường Athena Melbourne Úc


Disclaimer: This article only represents the author’s view. Gnews is not responsible for any legal risks.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

墨尔本雅典娜农场

墨尔本雅典娜农场是新中国联邦在澳洲的驻地之一, 期待战友们的加入, 来共同建设我们的雅典娜家园:https://discord.gg/23zmMzYJ 🌹欢迎大家订阅GTV频道: https://gtv.org/user/5f72f8f60cd82c6bb6a248a6 Jan. 13