Growing Staffing Shortage Due to Vaccine Mandate Puts Community at Risk

10/11/2021 LA Fire Department Captain Mario Natividad reveals that 30% of firefighters in LA County and 42% of firefighters in LA City are facing vaccine mandates or termination. He calls up the public for support, pointing out once firefighters are taken down, not only would put the community at risk, also the general public would be imposed vaccine mandates afterwards.

By: 【秘密翻译组-精翻组 G-Translators/Elite Team】

Disclaimer: This article only represents the author’s view. Gnews is not responsible for any legal risks.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
majid
1 month ago
H̄āk mị̀ dị̂ pĕn s̄ạn chāti thịy tām kd h̄māy k̄heā pĕn cêāk̄hxng thī̀din nı pratheṣ̄thịy mị̀ dị̂ læ̂w pĕn cêāk̄hxng s̄̀wn h̄ıỵ̀ k̄hx̀ ngb ri s̄ạs̄ʹ mị̀ dị̂ khrạb p̄hm t̂xng s̄ngs̄ạy ẁā k̄heā xon s̄ạn chāti cīn dæng s̄̀wn māk pĕn yṣ̄ khrạb  pĕn nạk ṭhurkic c̄hlād h̄ı̂ mitr̒ f̄̀āy h̄̂ cīn dæng xxk k̄h̀āw bæb nī̂ I
COPY HERE… workingprofits.Com

秘密翻译组-精翻组 G-Translators/Elite Team

秘密翻译组需要各类人才期待战友们的参与: https://forms.gle/bGPoyFx3XQt2mkmY8 🌹 欢迎大家订阅 - GTV频道1: https://gtv.org/user/5ed199be2ba3ce32911df7ac; GTV频道2: https://gtv.org/user/5ff41674f579a75e0bc4f1cd Oct. 15